Back to Top
 

Algemene voorwaarden van
de vennootschapBontia a.s.
geldig en werkzaam van 15. 9. 2015

1.    INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1    Definities en begrippen
1.1.1    Ondernemer - Bontia, a.s., Identificatienummer: 25752871, BTW-nummer: CZ25752871, zetel: Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4, Tsjechië, e-mailadres: helpdesk@bontia.nl;
1.1.2    Fotoproducten–producten gemaakt door de Ondernemer met behulp van de Software; 
1.1.3    Burgerlijk Wetboek–Wet nr. 89/2012 St., Burgerlijk Wetboek in de huidige versie;
1.1.4    Opdrachtgever–natuurlijke persoon (een mens), natuurlijke persoon, ondernemer of juridische persoon, die de Overeenkomst heeft gesloten;
1.1.5    Opdrachtgever-ondernemer–persoon in de zin van de Voorwaarden conform bepalingen van § 420 en 421 Burgerlijk Wetboek;
1.1.6    Opdrachtgever-consument–natuurlijke persoon (een mens), die bij het sluiten van de Overeenkomst niet in het kader van haar ondernemerschap of haar beroep handelt (§ 419 Burgerlijk Wetboek); 
1.1.7    Bestelling–het met behulp van de Software verstuurde elektronische voorstel van de Ondernemer voor het sluiten van de Overeenkomst, dat door het invullen van de nodige gegevens in het bestelformulier ontstaat;
1.1.8    Diensten –diensten aangeboden en geleverd door de Ondernemer, voornamelijk opmaken van de geprinte Fotoboeken;
1.1.9    Overeenkomst – elektronische overeenkomst van opdracht gesloten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever met behulp van de Software;
1.1.10    Software–de computerprogramma´s van de Ondernemer, on-line toegankelijk of te downloaden voor de Opdrachtgever, die ertoe dienen de producten van de foto´s, teksten of andere bestanden van de Opdrachtgever samen te stellen, wat door de Opdrachtgever zelf gedaan wordt;
1.1.11    Gebruikersaccount–gebruikersinterface toegankelijk voor geregistreerde Opdrachtgevers, waar de Opdrachtgever bv. de wijzigingen van de contactgegevens kan opslaan of de Bestellingen kan opvolgen;

1.2    Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1.2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn een vaste onderdeel van de Overeenkomst gesloten tussen de Ondernemer on Opdrachtgever en ze regelen de wederzijdse rechten en plichten van de partijen in de Overeenkomst.
1.2.2    Indien in de Overeenkomst of in de bijlagen ervan niet anders overeengekomen is of indien de geldigheid van enkele bepalingen van deze Algemene voorwaarden door de Overeenkomst of door een andere regeling tussen de Ondernemer en Opdrachtgever uitgesloten of aangepast is, zijn op wederzijdse betrekkingen tussen beide partijen deze Algemene voorwaarden van toepassing.
1.2.3    De Ondernemer heeft altijd het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op de rechten en plichten van de inmiddels afgesloten Overeenkomsten zijn echter Algemene voorwaarden van toepassing, geldig op het ogenblik van het sluiten van de betreffende Overeenkomst; eventuele latere wijzigingen van de Algemene voorwaarden hebben op de afgesloten Overeenkomsten geen invloed.

1.3    Archiveren van de Algemene voorwaarden
1.3.1    De Algemene voorwaarden zijn op de website van de Ondernemer toegankelijk.
1.3.2    De Opdrachtgever kan de Algemene voorwaarden uitprinten door middel van de daarvoor bepaalde functies van de internetbrowser.
1.3.3    De gesloten Overeenkomsten worden door Ondernemer in de elektronische vorm gearchiveerd en zijn niet toegankelijk.
1.3.4    De Opdrachtgever kan de gegevens i.v.m. de Bestellingen archiveren vooral door middel van het opslaan van de bevestigingen over het aanvaarden van de Bestelling, die hij op zijn in de Bestelling opgegeven e-mailadres ontvangt.

1.4    Gebruikersaccount, registratie van de Opdrachtgever
1.4.1    Een voorwaarde om de Bestelling te kunnen versturen is het openen van de Gebruikersaccount van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht bij het invullen van de Bestelling bepaalde “verplichte gegevens” op te geven; zonder deze gegevens kan je geen Gebruikersaccount openen of een Bestelling maken.
1.4.2    De Opdrachtgever is niet bevoegd om het gebruiken van zijn Gebruikersaccount aan een derde persoon toe te staan; indien hij het doet, is hij zelf aansprakelijk voor het handelen van deze derde persoon.
1.4.3    De Opdrachtgever is verplicht de toegang tot zijn Gebruikersaccount met een naam en wachtwoord te beveiligen. Hij is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het passende wachtwoord en hij is verplicht tot geheimhouding over de gegevens i.v.m. de toegang tot zijn Gebruikersaccount. De Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat de Ondernemer niet aansprakelijk is voor het schenden van deze plicht door de Opdrachtgever even als voor de eventuele schade, die door het uitlekken of misbruik van het wachtwoord door derden zou kunnen ontstaan. 
1.4.4    De Opdrachtgever heeft toegang tot zijn gegevens en hij kan deze gegevens wijzigen of eventueel aanvullen.
1.4.5    De Opdrachtgever houdt er rekening mee, dat de Gebruikersaccount niet onafgebroken toegankelijk hoeft te zijn, vooral in verband met de nodige onderhoud van de hardware en software van de Ondernemer, eventueel met de nodige onderhoud van de hardware en software van derden.

2.    AANBOD VAN DIENSTEN, BESTELLING, SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

2.1    Het aanbod van Diensten
2.1.1    Het basisaanbod van de Diensten van de Ondernemer inclusief de prijs staat op zijn website; de prijzen zijn inclusief BTW.

2.2    De bestelling van de Diensten
2.2.1    Door middel van de Software kiest de Opdrachtgever zelf het Fotoproduct en de uitvoering en bepaalt de visuele vorm ervan. 
2.2.2    In het ogenblik, dat de Opdrachtgever met de elektronische versie van het Fotoproduct tevreden is, bestelt hij het produceren ervan door de Ondernemer met het klikken op de toets “Bestellen”; daardoor komt hij bij het bestelformulier, waarop hij o.a. het aantal stuk, betalingswijze en leveringswijze van het Fotoproduct kan opgeven. Voor het versturen van de Bestelling worden nog een keer alle boven genoemde gegevens weerspiegeld en verder nog de prijs van het Fotoproduct, vervoerkosten en eventueel nog belasting en andere kosten, indien ze door de Opdrachtgever betaald moeten worden. Voor het versturen van de Bestelling heeft de Opdrachtgever nog kans om alle gegevens te controleren en wijzigen, of eventueel de bestelling niet te versturen.
2.2.3    In het kader van het bestelformulier wordt de Opdrachtgever – gebruiker gevraagd om met deze Algemene Voorwaarden even als met het beginnen van het leveren van de Diensten nog voor het verstrekken van de herroepingstermijn van de Overeenkomst conform art. 4.1.1in te stemmen inclusief de waarschuwing, dat in geval van de toestemming de Opdrachtgever geen recht meer heeft om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden conform art. 4.1.1, indien de Dienst al begonnen is. Indien de Opdrachtgever de toestemming niet verstrekt, kan de Bestelling niet verstuurd worden.
2.2.4    Het versturen van de Bestelling door middel van het klikken op de toets “Bindend bestellen” in de Software wordt beschouwd als voorstel van de Opdrachtgever voor het sluiten van de Overeenkomst.

2.3    Bevestiging van de ontvangst van de Bestelling
en ontstaan van de Overeenkomst
2.3.1    Het geautomatiseerde systeem van de Opdrachtgever bevestigt langs de elektronische weg onverwijld de ontvangst van de Bestelling met een e-mailbericht verzonden uit de server van de Ondernemer. De bevestiging van de ontvangst bevat o.a. alle gegevens i.v.m. de bestelde Fotoproducten en ook deze Algemene Voorwaarden zijn er een onderdeel van.
2.3.2    De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling door de Ondernemer conform art. 2.3.1 is nog geen aanvaarding van het voorstel van de Opdrachtgever voor het sluiten van de Overeenkomst. De Overeenkomst is pas op het moment gesloten, wanneer de Opdrachtgever op zijn e-mailadres een bindende bevestiging van de Ondernemer ontvangt. De bevestiging van de bindende aanvaarding van de Bestelling stuurt de Ondernemer pas na de ontvangst van de betaling van de prijs genoemd in de Bestelling, indien de Opdrachtgever en de Ondernemer niet anders overeengekomen zijn. 
2.3.3    De Ondernemer behoudt het recht om geen Overeenkomst te sluiten met de Opdrachtgever, die vroeger in een belangrijke mate zijn verbintenissen in de Overeenkomst heeft geschonden, bv. door het niet betalen van de Fotoproducten of door herhaaldelijk de zending niet over te nemen. 
2.3.4    De Ondernemer sluit hiermee conform § 1740 Burgerlijk Wetboek het aanvaarden van het aanbod (voorstel voor het sluiten van de Overeenkomst) met de aanhangsel of onder voorbehoud vooraf uit. Deze regeling is wederzijds, de Overeenkomst ontstaat altijd op grond van de onvoorwaardelijke aanvaarding van het voorstel door de andere partij.
2.3.5    Op grond van de gesloten Overeenkomst verbindt zich de Ondernemer de opdracht te realiseren d.w.z. de Fotoproducten te vervaardigen en ze aan de Opdrachtgever te leveren en de Opdrachtgever verbindt zich de prijs voor het vervaardigen van het Fotoproduct te betalen, indien hij het nog niet gedaan heeft.
2.3.6    De Opdrachtgever draagt zelf de kosten voor het gebruiken van de communicatiemiddelen voor het sluiten van de Overeenkomst, waarbij deze kosten niet afwijken van de gewone tarieven. De Opdrachtgever accepteert, dat de hoogte van deze kosten van de kwaliteit van de telefonische of internetaansluiting afhankelijk kan zijn, die de Opdrachtgever voor de communicatie met de Ondernemer of voor het sluiten van de Overeenkomst gebruikt. 

2.4    Toepassing van de Algemene Voorwaarden, van het Tsjechische recht en de taal van de Overeenkomst
2.4.1    Op de Overeenkomst gesloten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever wordt het Burgerlijke Wetboek toegepast. Indien de Opdrachtgever een consument conform de bepalingen van § 419 Burgerlijk Wetboek is, wordt naast de betreffende bepalingen van het Burgerlijke Wetboek, die de overeenkomst van opdrachtregelen (§ 2586ff Burgerlijk Wetboek), ook de algemene regeling van de consumentenovereenkomsten toegepast (§ 1810ff Burgerlijk Wetboek). 
2.4.2    Indien de Opdrachtgever een ondernemer conform bepalingen van § 420 – 421 Burgerlijk Wetboek is, worden de algemene bepalingen van het Burgerlijke Wetboek toegepast. De bepalingen over de verbintenissen van de overeenkomsten gesloten met de consument (§ 1810ff Burgerlijk Wetboek) worden op de verhouding tussen de Ondernemer en Opdrachtgever-ondernemer niet toegepast.
2.4.3    Indien hierna in deze Alegemene Voorwaarden niet expliciet genoemd is, dat een bepaald artikel of een groep artikelen betrekking uitsluitend op Opdrachtgever-consument heeft (of uitsluitend op Opdrachtgever-ondernemer), worden deze Alegemene Voorwaarden op alle Overeenkomsten toegepast, ongeacht de aard van de Opdrachtgever. 
2.4.4    Op de betrekkingen van de partijen uit de Overeenkomst wordt het Tsjechische recht toegepast. De Overeenkomst kan in de Tsjechische, Slowaakse, Duitse of Engelse taal gesloten worden.

3.    VOORWAARDEN VOOR BETALING, LEVERING EN ONTVANGST

3.1    Betaalvoorwaarden
3.1.1    Aangezien het feit dat de Fotoproducten unieke producten zijn, gemaakt in de elektronische vorm door de Opdrachtgever, vraagt de Ondernemer altijd de betaling vooraf. 
3.1.2    De Opdrachtgever mag tijdens het invullen van de Bestelling een van de betalingswijzen kiezen, aangeboden door de Ondernemer. De afzonderlijke betalingswijzen staan genoemd op de website van de Ondernemer onder “Over ons”.
3.1.3    De prijs is betaald op het ogenblik, wanneer het totale bedrag bijgeschreven is op de rekening van de Ondernemer. 
3.1.4    De Opdrachtgever kan de betaling doen ook door middel van een cadeaubon of een kortingskaart of hij kan een korting op de prijs toepassen; in dat geval geeft hij in het daartoe bestemde veld van het bestelformulier de betreffende kortingscode op. 

3.2    Termijn van het leveren van het Fotoproduct
3.2.1    Leveringstermijn – bepaald door de Ondernemer – is de termijn, waarin hij verplicht is het Fotoproduct bij de vervoerder af te geven; de termijnen worden altijd gerekend vanaf de dag van de betaling van de prijs voor het produceren van het Fotoproduct, want de Ondernemer stuurt de Fotoproducten naar de productie pas op de dag, wanneer de betaling overgeschreven wordt op zijn rekening. 
3.2.2    De leveringstermijn varieert afhankelijk van het type van het Fotoboek. De leveringstermijnen staan opgesomd op de website van de Ondernemer.
3.2.3    De termijn voor het leveren van het door de Opdrachtgever bestelde Fotoproduct kan de Opdrachtgever nog voor het versturen van de Bestelling zien.Op zijn Gebruikersaccount kan de Opdrachtgever de stand van zijn Bestelling opvolgen, o.a. de datum van de prijsbetaling en de leveringstermijn.
3.2.4    Indien de Opdrachtgever de prijs via een bankovermaking betaalt zonder het nummer van de Bestelling op te geven, dat hij van de Ondernemer gekregen heeft, of indien dit nummer onjuist is, kan de leveringstermijn verlengd worden.
3.2.5    Indien de Opdrachtgever en de Ondernemer nadrukkelijk afgesproken hebben, dat het Fotoproduct onmiddellijk naar de productie zou gaan (nog voor het betalen van de prijs), verstuurt de Ondernemer het Fotoproduct pas daarna, als de prijs op zijn rekening wordt overgemaakt.

3.3    Levering en vervoerkosten
3.3.1    De manier en de plaats van de levering van de Fotoproducten bepaalt de Opdrachtgever in de Bestelling. De ondernemer voldoet aan zijn plicht om de goederen te leveren door het versturen ervan op het door de Opdrachtgever in de Bestelling opgegeven adres.
3.3.2    Naast het versturen van de Fotoproducten maakt de Ondernemer voor de Opdrachtgever op zijn Gebruikersaccount het elektronische belastingbewijs toegankelijk.
3.3.3    De vervoerkosten worden de Opdrachtgever in rekening gebracht afhankelijk daarvan, welke leveringswijze hij gekozen heeft; de hoogte ervan wordt aan hem door de Ondernemer op dezelfde manier als bij het opstellen van de Bestelling meegedeeld.
3.3.4    Indien het door de hindernissen aan de kant van de Opdrachtgever nodig is de Fotoproducten herhaaldelijk of op een andere manier te leveren, is de Opdrachtgever verplicht om de hieraan gebonden kosten te betalen. 
3.3.5    Indien de Opdrachtgever levering buiten EU aanvraagt, kan de levering aan het douanerecht of andere rechten worden ingesteld, bepaald door de wetgeving van het land, waarnaar het Fotoproduct wordt geleverd. Alle belastingen, douane en andere rechten gebonden aan z´n levering moeten door de Opdrachtgever worden betaald, omdat de Ondernemer geen controle over de betalingen in verband met deze invoer heeft. De Opdrachtgever moet zich als invoerder aan alle plichten houden, die door de wet van het land van ontvangst voorgeschreven zijn.

3.4    Overgang van het risico op de Goederen
3.4.1    Het eigendomsrecht i.v.m. de Fotoproducten gaat op de Opdrachtgever over op het moment van het leveren ervan aan de Opdrachtgever. 
3.4.2    Het risico i.v.m. de Fotoproducten gaat op de Opdrachtgever over op het moment dat het door de Ondernemer aan de vervoerder wordt afgegeven voor het vervoer naar de in de Overeenkomst bepaalde plaats. 
3.5    Controle van de Fotoproducten door de Opdrachtgever
3.5.1    De Opdrachtgever is verplicht om de Fotoproducten nog voor het versturen door de Ondernemer te controleren (art. 2.2.4). De Ondernemer doet voor het uitprinten geen controle meer en is ook niet aansprakelijk voor de evidente fouten veroorzaakt door de Opdrachtgever (bv. ontbrekende zinnen of slecht afgesneden foto).
3.5.2    De Opdrachtgever is verder verplicht om nog voordat hij de zending van de vervoerder overneemt te controleren of de zending tijdens het vervoer niet beschadigd werd (vooral of het pakket niet gescheurd, nat of op een andere manier beschadigd is, indien het te ontdekken valt). Indien de zending beschadigd is, is de Opdrachtgever verplicht de stand van de ontvangen Fotoproducten te controleren en over eventuele gebreken ontstaan tijdens het vervoer in de aanwezigheid van de vervoerder een verslag te maken. 
3.5.3    Ongeacht het feit, of de zending beschadigd is, is de Opdrachtgever verplicht na het ontvangen van de zending de Fotoproducten te controleren en de eventuele gebreken aan de Ondernemer onmiddellijk na het vaststellen ervan te melden.
3.5.4    De Opdrachtgever is verplicht om de Ondernemer over het beschadigen van de Fotoproducten op de hoogte te stellen ook in het geval wanneer hij daarom de Fotoproducten van de vervoerder niet overgenomen heeft. Indien de Opdrachtgever geen protocol of gelijkaardig verslag over het beschadigen van de zending samen met de vervoerder opstelt, kan de Ondernemer met de beschadiging geen rekening houden (zie art. 3.4.2.).

4.    HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST (DE ONTBINDING ERVAN)

4.1    Herroeping van de Overeenkomst door de Opdrachtgever – consument (art. 4.1 is niet van toepassing op de Opdrachtgever-ondernemer)
4.1.1    De Opdrachtgever-consument heeft het recht om van de Overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder sancties af te zien. Om zich aan de termijn te houden is het voldoende om nog voor het verstrijken ervan een mededeling over het toepassen van het herroepingsrecht op te sturen. Indien echter de Opdrachtgever tijdens het invullen van het bestellingformulier nadrukkelijk met het begin van de dienstenlevering nog voor het verstrijken van de herroepingstermijn ingestemd heeft (art. 2.2.3), is de Opdrachtgever niet gerechtigd om van de Overeenkomst af te zien, indien de Fotoproducten al naar de productie gingen, want op dat moment kan men de Bestelling niet meer kosteloos storneren.  
4.1.2     De aanbevolen manier van herroeping conform art. 4.1.1 is een schriftelijke herroeping verstuurd naar het e-mailadres van de Ondernemer (genoemd in art. 1.1.1); het herroepingsformulier is bijlage van deze Algemene voorwaarden, maar de Opdrachtgever is niet verplicht om ervan gebruik te maken. 
4.1.3    Indien de herroeping van de Opdrachtgever-consument conform art. 4.1.1 rechtmatig is, is de Ondernemer verplicht om binnen 14 dagen na het betekenen van de herroeping de Opdrachtgever de betaalde prijs terug te geven inclusief de inmiddels betaalde kosten voor het vervoer van de Fotoproducten; deze betaling verloopt op dezelfde manier zoals ze van de Opdrachtgever ontvangen is. De Ondernemer is gerechtigd om door de Opdrachtgever betaalde prijs ook op een andere manier terug te betalen, maar alleen indien de Opdrachtgever hiermee instemt en er geen nieuwe kosten ontstaan. 
4.1.4    De Opdrachtgever-consument heeft ook het recht om van de Overeenkomst af te zien, indien ze door de Ondernemer op een wezenlijke manier geschonden wordt, vooral indien de Ondernemer met het leveren van de Fotoproducten langer dan 21 dagen in verzuim blijft. Z´n herroeping moet door de Opdrachtgever redelijk gerechtvaardigd worden, in de tekst moet de Opdrachtgever nummer en datum van de Bestelling vermelden, die in de bevestiging van de ontvangst van de Bestelling staat. Artikel 4.2.3 wordt op een redelijke manier toegepast.

4.2    Ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever-ondernemer
4.2.1    De Opdrachtgever-ondernemer is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden alleen vanwege het wezenlijk schenden ervan door de Ondernemer, vooral indien de Ondernemer langer dan 21 dagen met het leveren van de Fotoproducten in verzuim blijft. 
4.2.2    Het ontbinden moet op een schriftelijke manier gebeuren, in de ontbinding noemt de Opdrachtgever het nummer en de datum van de Bestelling, genoemd in de bevestiging van de ontvangst van de Bestelling.
4.2.3    Indien de ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever-ondernemer rechtmatig is, is de Ondernemer verplicht binnen 14 dagen van de betekening de betaalde prijs aan de Opdrachtgever via de bankoverschrijving op de rekening terug te betalen, waarvan de prijs overgemaakt werd.

4.3    Ontbinding van de Overeenkomst door de Ondernemer
4.3.1    De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever op een wezenlijke manier geschonden wordt, d.w.z. vooral bij het verzuim met betalen van de prijs of een deel ervan.Indien de Opdrachtgever in verzuim met het betalen van de prijs is, behoudt zich de Ondernemer het recht tijdens de periode van het verzuim met de betalingsverbintenissen tegenover de Ondernemer geen andere Fotoproducten meer te leveren. 
4.3.2    De Ondernemer is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden ook in het geval, wanneer de door de Opdrachtgever gezonden materialen niet voor het printen geschikt zijn (ze zijn incompleet of beschadigd), eventueel de inhoud ervan niet conform de geldige wettelijke voorschriften is.
4.3.3    De Opdrachtgever heeft in het geval van het ontbinden van de Overeenkomst door de Ondernemer het recht op het terugbetalen van de inmiddels betaalde deel van de prijs voor het vervaardigen van het Fotoproduct. Indien echter de Opdrachtgever op een wezenlijke manier de Overeenkomst geschonden heeft, is de Ondernemer gerechtigd eenzijdig zijn bewezen vorderingen (ontstaan ingevolge het schenden van de plichten van de Opdrachtgever) tegen de vordering van de Opdrachtgever op het terugbetalen van de prijs in rekening te brengen (vooral vanwege de verhoogde kosten of ontstane schade). 

5.    GARANTIE VAN DE KWALITEIT, GEBREKEN, RECLAMATIE

Gebreken van de Fotoproducten en kwaliteitseisen
5.1.1    De Ondernemer is er voor verantwoordelijk dat de Fotoproducten bij het inleveren geen gebreken hebben. Hij is er vooral voor verantwoordelijk dat op het moment wanneer de Opdrachtgever de Fotoproducten in ontvangst genomen heeft, deze Fotoproducten
 a)    Eigenschappen hebben, die de Ondernemer op zijn website nadrukkelijk genoemd heeft of die in de Overeenkomst (eventueel in de Bestelling) afgesproken werden, 
 b)    Geleverd werden in afgesproken aantal en maat.
5.1.2    Het wordt echter niet als gebrek gezien en daarom ontstaat er bij de Opdrachtgever ook geen met de gebreken verbonden recht, indien (naast door de wet bepaalde gevallen)
 a)    Er sprake is van een op de gewone manier ontstane slijtage, 
 b)    Er sprake is van schade ontstaan door onzorgvuldig gebruik, chemische of mechanische invloed van de omgeving, temperatuur of vochtigheid, 
 c)    De gebreken door de fout in de afgegeven materialen (teksten en foto´s) ontstaan zijn. De afwijkingen van de verwachte kleuren worden niet voor gebrek gehouden en kunnen niet de reden voor de reclamatie zijn. Dat geld ook voor het afsnijden van de objecten die te dicht bij de rand van de publicatie geplaatst zijn.
5.1.3    Andere afzonderingen of beperkingen van de rechten in verband met de gebreken zijn ook mogelijk indien ze op de wettelijke voorschriften of een nadrukkelijke bepaling in de Overeenkomst gebaseerd zijn.

5.2    Reclamatietermijn, kwaliteitsgarantie voor de Opdrachtgever-consument
5.2.1    De Ondernemer garandeert de kwaliteit van de Fotoproducten binnen de periode van 24 (vierentwintig) maanden na de ontvangst van het betreffende Fotoproduct. 
5.2.2    Tijdens deze garantieperiode verbindt zich de Ondernemer ertoe, dat het Fotoproduct bruikbaar voor de gewone doelen zal zijn en dat het zijn normale eigenschappen zal behouden. De kwaliteitsgarantie heeft geen betrekking op de gebreken van materiaal en functie en de gebreken ontstaan bij de productie.
5.2.3    Indien de Overeenkomst en de garantieverklaring conform art. 5.2.1 verschillende garantietermijnen bepalen, geldt de langste termijn, tenzij de Ondernemer en de Opdrachtgever anders overeengekomen zijn. Maar zelfs in het geval van afgesproken kortere garantieperiode geldt, dat de Opdrachtgever gerechtigd is zijn op het gebrek gebaseerde recht in de periode conform art. 5.2.1toe te passen, waarbij het verkorten van deze periode niet werkzaam is (wordt niet in acht genomen).
5.2.4    De bepalingen van art. 5.2.1 – 5.2.3 worden niet toegepast, kwaliteitsgarantie heeft geen betrekking en de Ondernemer is niet aansprakelijk in de gevallen genoemd in art. 5.1.2.

5.3    Rechten in het geval van tekortkoming en kwaliteitsgarantie voor de Opdrachtgever-ondernemer
5.3.1    In geval van tekortkoming bij de Opdrachtgever-ondernemer worden de bepalingen van § 2615 - 2619Burgerlijke Wetboek toegepast.
5.3.2    De Ondernemer garandeert aan de Opdrachtgever-ondernemer de kwaliteit in de omvang van (zes) maanden na de ontvangst van het Fotoproduct. 
5.3.3    Artikelen 5.2.2a 5.2.4in verband met de omvang en het beëindigen van de garantie gelden redelijkerwijs ook voor de Opdrachtgever-ondernemer. 

5.4    Reclamatie
5.4.1    De Opdrachtgever is verplicht de gebreken van de Fotoproducten aan de Ondernemer te melden door het opsturen van de Reclamatiemelding op het formulier van de website van de Ondernemer of in de vorm van e-mail verzonden op het in de art. 1.1.1 genoemde adres. De Opdrachtgever is verplicht om in het kader van de reclamatie het gebrek te documenteren; hij moet het vooral beschrijven en foto´s van het gebrek in JPEG-formaat of in andere passende formaat bijleggen. Het voorbeeldformulier voor de reclamatiemelding wordt aan deze Algemene voorwaarden bijgelegd.
5.4.2    De Opdrachtgever bevestigt aan de Opdrachtgever de toepassingsdatum van de reclamatie; om het alles sneller te laten verlopen zal de Ondernemer met de Opdrachtgever via e-mail communiceren.
5.4.3    Een reclamatie ingediend door Opdrachtgever-consument moet de Ondernemer binnen 30 dagen na de dag van het indienen ervan afwikkelen. In naar behoren gemotiveerde gevallen is de Ondernemer gerechtigd bij de Opdrachtgeverlangere termijn aan te vragen. Over het resultaat van de reclamatie informeert de Ondernemer de Opdrachtgever door middel van opsturen van een reclamatieprotocol conform art. 5.4.4 in de vorm van een e-mail. 
5.4.4    De Ondernemer stelt over het behandelen van de reclamatie conform § 19, lid 1 van de Wet nr. 634/1992 St. over de consumentenbescherming een protocol op, waarin staat:
 a)    Datum indienen van de reclamatie (datum acceptatie vangebreken);
 b)    Redenen voor de reclamatie;
 c)    Manier afwikkelen van de reclamatie, aangevraagd door de consument;
 d)    Resultaat controle van de Fotoproducten in kwestie, respectievelijk van de door de Opdrachtgever of Ondernemer bijgelegde foto´s;
 e)    Goedkeuren van de reclamatie en manier van afwikkelen ervan (een van de manieren conform art.5.5.2en de volgende, tenzij de partijen iets anders overeengekomen zijn), eventueel het afwijzen van de reclamatie.
5.4.5    De Ondernemer is verplicht naar het e-mailadres van de Opdrachtgever het reclamatieprotocol op te sturen. De Opdrachtgever heeft het recht het opsturen van het schriftelijke protocol naar zijn gewone adres aan te vragen, genoemd in de reclamatiemelding.

5.5    De rechten van de Opdrachtgever in verband met de gebreken
5.5.1    De rechten en plichten van de Opdrachtgever en de Ondernemer in verband met de gebreken en tekortkomingen worden door de algemeen bindende voorschriften bepaald (vooral door de bepalingen van§ 1914 tot 1925 en § 2615– 2619Burgerlijk Wetboek).
5.5.2    Indien het Fotoproduct een gebrek vertoont waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is, heeft de Opdrachtgever volgende rechten, die van het karakter van het gebrek afhankelijk zijn:
 a)    Kosteloos verwijderen van elk gebrek, dat te verwijderen valt; de Opdrachtgever spreekt in dat geval af, of en hoe hij op de kosten van de Ondernemer het betreffende Fotoproduct aan de Ondernemer voor het doorvoeren van de herstelling in een redelijke termijn doorgeeft, maximaal binnen 30 dagen na het betekenen van het gereclameerde Fotoproduct, of
 b)    Een redelijke korting in het geval van een gering gebrek, dat niet te verwijderen is, of
 c)    Herroeping van de Overeenkomst, indien het Fotoproduct meerdere (meer dan drie) geringeniet-verwijderbare gebreken vertoont, tenzij de Opdrachtgever liever het leveren van een nieuw Fotoproduct kiest.
 d)    Herroeping van de Overeenkomst, indien het Fotoproduct een wezenlijk niet-verwijderbaar gebrek heeft, of
 e)    Maken van het vervangende Fotoproduct binnen 14 dagen na het erkennen van de reclamatie door de Ondernemer.
5.5.3    De Opdrachtgever deelt al tijdens het melden van de reclamatie aan de Ondernemer mee, welke variante hij gekozen heeft, of onmiddellijk na het melden ervan. 
5.5.4    Afhankelijk van de beoordeling van de reclamatie door de Opdrachtgever kan men met de toestemming van de Opdrachtgever ook andere manier van het afwikkelen van de reclamatie afspreken, dan degene die vooraf gekozen is.

6.    AUTERURSRECHTEN, AANSPRAKELIJKHEID

6.1    Auteursrechten
6.1.1    De Opdrachtgever is zich ervan bewust, dat de Software door het auteursrecht beschermd is. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe, dat hij geen activiteit zou uitoefenen, die hem zelf of de derden in staat zou stellen de Software aan te passen of onrechtmatig te gebruiken.
6.1.2    De Opdrachtgever is zich ervan bewust, dat de Ondernemer niet aansprakelijk is voor de fouten die door het ingrijpen van derden in de Software ontstaan zijn.
6.1.3    Het gebruiken van de Software wordt door de bepalingen van de Licentieovereenkomst bepaald.

6.2    Aansprakelijkheid
6.2.1    De aansprakelijkheid van de Ondernemer voor de schade van de Opdrachtgever-consument wordt door de betreffende wettelijke voorschriften bepaald, vooral door het Burgerlijke Wetboek.
6.2.2    Indien de Opdrachtgever-ondernemer een partij van de Overeenkomst is, is de Ondernemer voor de schade aansprakelijk ontstaan door het schenden van de overeengekomen plichten.

7.    BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS, COMMERCIËLE COMMUNICATIE

7.1    Toestemming met de verwerking van de persoonsgegevens
7.1.1    De Opdrachtgever stemt met het verwerken van zijn persoonsgegevens in. 
7.1.2    De Ondernemer verwerkt en gebruikt de contactgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend voor het maken en leveren van de Fotoproducten en de communicatie met de Opdrachtgever. Deze zijn niet toegankelijk voor derden, met uitzondering van de volgende gevallen:
 a)    verstrekking van de nodige persoonsgegevens aan de producenten, eventueel aan de vervoerders in verband met het produceren of leveren van de Fotoproducten,
 b)    verstrekking van de persoonsgegevens vanwege de wettelijke plicht.
7.1.3    De Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever in de periode, waarvoor de toestemming met het opsturen van commerciële mededelingen geldig is (art. 7.3 van de Algemene voorwaarden), en anders in de periode, waarin het voor het nakomen van de overeengekomen plichten noodzakelijk is, eventueel tot het ogenblik van het volledige afwikkelen van alle rechten en plichten in alle gesloten Overeenkomsten.
7.1.4    De Ondernemer verzamelt geen gevoelige gegevens over de Opdrachtgever in de zin van de Wet nr. 101/2000ST. over het beschermen van gevoelige gegevens.
7.1.5    Iedere Opdrachtgever heeft het recht om de Ondernemer te verzoeken zijn uitleg te verschaffen of eventueel om het verwijderen van zijn persoonsgegevens uit de database en de systemen van de Ondernemer aan te vragen, indien hij het vermoeden heeft, dat de Ondernemer zijn persoonsgegevens in strijd met de Overeenkomst of de wettelijke voorschriften gebruikt. De Ondernemer is verplicht de aanvraag van het datasubject binnen 30 dagen na haar betekening te behandelen. 
7.1.6    De beeltenissen van de personen uit de door de Opdrachtgever in verband met de Bestelling van de Fotoproducten opgestuurde foto´s zijn voor niemand toegankelijk en de Ondernemer doet er geen operaties mee. De Ondernemer archiveert echter het bestand met het elektronische Fotoproduct – toegestuurd door de Opdrachtgever – tijdens een half jaar; dit met de bedoeling eventuele reclamaties te kunnen oplossen en een vervangend Fotoproduct te kunnen vervaardigen. 
7.1.7    De Ondernemer wordt door de Ambt voor het beschermen van de persoonsgegevens geregistreerd als beheerder van persoonsgegevens onder het registratienummer 00031261.

7.2    Beveiligen van de persoonsgegevens
7.2.1    De Opdrachtgever verklaart hiermee dat hij alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen heeft met de bedoeling de onbevoegde of toevallige toegang tot de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te vermijden. De technische maatregelen houden in dat er technologieën worden toegepast die de gegevens van de Opdrachtgever tegen onbevoegde toegang van derden beschermen. De organisatorische maatregelen zijn gedragsregels voor de medewerkers van de Ondernemer voor met omgaan met de persoonsgegevens; het respecteren ervan wordt door de Ondernemer gecontroleerd.
7.2.2    De persoonsgegevens die in verband met het verzenden van de elektronische Fotoproducten of bij het invullen van de bestellingformulieren via internet overgedragen worden, zijn door het SSL-protocol (Secure Socket Layer) gecodeerd, zodat het niemand lezen kan.

7.3    Commerciële communicatie
7.3.1    De Ondernemer is bevoegd de commerciële mededelingen in de vorm van een e-mail op te sturen die de informatie i.v.m. de nieuws in de dienstenaanbieding, de prijsaanbieding en ook over de andere diensten van de Ondernemer of over diensten en producten van derden bevatten. De Ondernemer is bevoegd deze mededelingen op te sturen op het e-mailadres van de Opdrachtgever, die daarmee door het sluiten van de Overeenkomst zijn toestemming uit.
7.3.2    De Opdrachtgever is gerechtigd het opsturen van de commerciële mededelingen op elk ogenblik te stoppen, kosteloos en zonder sancties met behulp van een afmeldingstoets in de verzonden e-mail of in de geregistreerde data in zijn Gebruikersaccount.

7.4    Cookies
7.4.1    De Ondernemer gebruikt cookies met de bedoeling het gebruik van de website Software door de Opdrachtgever makkelijker te maken, zich in de Gebruikersaccount van de Opdrachtgever aan te melden en het aantal van de individuele bezoekers van de website te kunnen opvolgen. De Opdrachtgever stemt hiermee met het opslaan van de cookies op zijn computer in. Het uitschakelen van cookies betekent meestal nog niet, dat de Software niet meer gebruikt kan worden, maar kan tijdens het gebruik problemen veroorzaken.
7.4.2    De Opdrachtgever gebruikt cookies, die het weerspiegelen van reclame op de internetsite van derden en van eigen commerciële mededelingen helpen optimaliseren. Indien de Opdrachtgever geen cookies wil gebruiken en geen relevante reclame of commerciële mededelingen in plaats van de niet-relevante wil krijgen, kan deze aanvraag instellen bij de installatie van de gebruikte brouwser.

8.    SLOTBEPALINGEN

8.1    Indien de Opdrachtgever een buitenlands subject is, wordt op alle rechtsbetrekkingen ontstaan op grond van de Overeenkomst of in verband met het gebruikmaken van de Diensten van de Ondernemer het Tsjechische recht toegepast. Tegelijkertijd is de toepassing van de Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken nadrukkelijk uitgesloten.

8.2    De Opdrachtgever kan de eventuele klachten aan de Ondernemer schriftelijk meedelen, het liefst elektronisch op het e-mailadres van de Ondernemer genoemd in art. 1.1.1. De Ondernemer heeft het recht om niet te reageren op klachten van derden die met hem geen Overeenkomst hebben gesloten.

8.3    Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet geldig zou zijn, betekent het niet, dat andere artikelen of bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet geldig zijn.

9.    BIJLAGE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1    Voorbeeldformulier voor de herroeping van de Overeenkomst

Melding van de herroeping van de Overeenkomst van opdracht

Ondernemer

Bontia, a.s., Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4 - Michle, Identificatienummer: 25752871

Hiermee verklaar ik, dat ik de Overeenkomst van opdracht voor het vervaardigen van dit Fotoproduct herroep:

Nummer bestelling:

Naam van het product:

Datum bestelling:

Datum ontvangst:

Voornaam en achternaam van de consument:

Adres van de consument:

Datum:

Handtekening van de consument (alleen indien dit formulier in de schriftelijke versie gestuurd wordt)

9.2    Voorbeeldformulier voor reclamatiemelding

Reclamatiemelding

Ondernemer

Bontia, a.s., Ohradní 1424/2b, 140 00, Praha 4 - Michle, Identificatienummer: 25752871

Hiermee wil ik melden dat ik deze Fotoproducten reclameer:

Nummer bestelling:

Naam van het product:

Datum bestelling:

Datum ontvangst:

Voornaam en achternaam van de consument:

Adres van de consument:

Datum:

Handtekening van de consument (alleen indien dit formulier in de schriftelijke versie gestuurd wordt)